Sân vận động Mỹ Đình tiêu tốn mất vài chục tỷ đồng mỗi năm